Tarieven

Sonja De Pooter

TARIEVEN

Vaak stelt men het advies van een advocaat te lang uit – soms met kwalijke gevolgen. 
De angst voor het totale kostenplaatje speelt daar een belangrijke factor in.
 Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk goed wordt ingelicht over de te verwachten erelonen, kosten en gerechtskosten.

Tijdens een eerste consultatie van ongeveer een half uur krijgt u een richtinggevend mondeling advies.

De kostprijs hiervan bedraagt 75 euro excl. BTW.

Wanneer dit advies resulteert in een verdere behandeling van uw dossier, zal dit bedrag bovendien verrekend worden in de eindafrekening.

Tijdens dit eerste gesprek wordt een inschatting van de totale kostprijs meegedeeld en wordt de cliënt ingelicht over de financiële gevolgen van de behandeling van de zaak.

Bovendien kan u steeds de verdere evolutie van de kosten in een dossier met ons bespreken en controleren of u binnen uw beschikbaar budget blijft. Wanneer er eventuele nieuwe ontwikkelingen in het dossier zijn die mogelijk extra werk en kosten meebrengen, wordt u daarover snel ingelicht.

Om de betaling te spreiden, zal u in de loop van het dossier worden gevraagd om voorschotten op de eindafrekening te storten, zogenaamde “provisienota’s”. Dat vermijdt financiële verrassingen.

Facturen zijn steeds contant betaalbaar en bij niet betaling binnen de 30 dagen is een intrest verschuldigd van 8% op jaarbasis. Kosten van herinnering worden aangerekend aan 12 euro per herinnering, vermeerderd met eventuele aantekenkosten. Inzake ereloongeschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd en het Vredegerecht Kanton Zandhoven.

De staat van onkosten en erelonen is steeds vergezeld van een gedetailleerde opgave van :

  • 1) De geleverde juridische prestaties (het ereloon)

Het ereloon van de advocaat wordt berekend volgens een vast uurtarief, een waardetarief (%) of een vast bedrag.

  • Het vast uurtarief. Het kantoor maakt een verschil tussen juridische werkuren (opstellen van besluiten, opzoekingen, enz. ) en niet-juridische werkuren (de duur van verplaatsingen, lange wachttijden op de zittingen van de Rechtbanken voor de eigenlijke behandeling van uw zaak , enz. ). Het standaard uurtarief bedraagt 100 € ex. BTW en kan oplopen tot 140 € ex. BTW per uur, afhankelijk van factoren zoals spoedeisendheid, de aard van de zaak, de belangrijkheid van de zaak en de moeilijkheidsgraad.
  • Het waardetarief. In dit geval wordt er een overeenkomst afgesloten om het ereloon te laten afhangen van de waarde van het dossier. Deze berekeningswijze wordt gehanteerd in zaken waar de nadruk ligt op het invorderen van openstaande facturen en schulden.
  • In sommige zaken kan er ook gewerkt worden tegen een vast voorafgaand afgesproken bedrag.
  • 2) De kantoorkosten

Dat zijn kosten die aan de behandeling van een concreet dossier verbonden zijn, zoals kosten van briefwisseling, kosten dactylografie, opening van het dossier, verplaatsingskosten (kilometervergoeding), kosten van telecommunicatie (telefoon, fax, e-mail, …), kosten van fotokopie, etc.
De meest voorkomende kosten zijn:

  • Briefwisseling: 12,00 Eur per brief.
  • Verplaatsingen: 0,50 Eur per kilometer.
  • 3) De gerechtskosten

Dit zijn uitgaven zoals kosten van dagvaarding, uitvoering van het vonnis, griffierechten, etc. Deze kosten worden gewoon doorgerekend aan de cliënt.
Heel wat van deze gerechtskosten zijn terugvorderbaar op de verliezende partij.
 Bovendien maakt u in dat geval ook aanspraak op een rechtsplegingsvergoeding (= een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij).

  • 4) Andere specifieke kosten

Naast bovenstaande types van kosten, kunnen er in bepaalde dossiers andere specifieke kosten van toepassing zijn, zoals deurwaarderskosten, expertisekosten, kosten van vertalingen, etc. Deze worden transparant doorgerekend.

RECHTSBIJSTAND

Goed om weten: soms betaald uw rechtsbijstandverzekering de kosten van uw advocaat.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering afsloot dient uw verzekeraar de kosten en erelonen van de door U gekozen advocaat te betalen bij sommige procedures. U heeft hierbij steeds vrije keuze van raadsman. Een verzekeringsmaatschappij of makelaar mag U dan ook nooit een advocaat opdringen. Bij aanvang van de zaak wordt steeds bekeken of u op deze verzekering een beroep kan doen.

PRO DEO

Er wordt steeds rekening gehouden met de financiële draagkracht van de cliënt, zodat voor bepaalde zaken pro deo kan opgetreden worden. Het kantoor treedt enkel pro deo op in volgende zaken:

-aanvragen collectieve schuldenregeling en discussies hangende de procedure van collectieve schuldenregeling

– bijstand van geesteszieken in procedures van gedwongen opname

Indien u in aanmerking komt, kan het kantoor een pro-deo aanstelling voor u aanvragen waardoor u een kleine som of helemaal niets dient te betalen. Meer informatie kan u vinden door hier te klikken: http://www.balieantwerpen.be/nl/pro-deo.