Algemene Voorwaarden

Sonja De Pooter

 Algemene Voorwaarden

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van dienstverlening die door Advocatenkantoor Sonja De Pooter BVBA wordt verleend aan haar cliënteel.

Advocatenkantoor Sonja De Pooter BVBA betreft de burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een besloten (éénpersoons)vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Vremderhoeven 11.

Tel : 03.293.52.87

Fax : 03.293.61.24

Mail : sonja.de.pooter@telenet.be

Website : www.depooter-advocaten.be

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0879.509.391.

De activiteiten worden gevoerd onder de benaming “Sonja De Pooter BVBA ”.

Het kantoor heeft tot doel om alle aspecten van de advocatuur uit te oefenen. Alle advocaten handelend onder “Sonja De Pooter BVBA” zijn erkend advocaat te België.

Elke advocaat binnen “Sonja De Pooter BVBA” oefent zjjn/haar diensten in naam en voor rekening van “Sonja De Pooter BVBA”. Laatstgenoemde betreft dan ook de contractuele wederpartij van de cliënt.

 

 • Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke juridische dienstverlening van het kantoor aan het cliënteel.

Deze algemene voorwaarden maken de contractuele basis uit tussen het kantoor en cliënteel en dit zowel bij de eerste samenwerking als alle eventuele latere vormen van samenwerking en (al dan niet recurrente) opdrachten, tenzij door beide partijen gezamenlijk afwijkende schriftelijke afspraken gemaakt zouden worden.

Enige eventuele schriftelijke afwijkende afspraken met betrekking tot één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, vervangen enkel het beding (of bedingen) in kwestie waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Deze algemene voorwaarden sluiten in elk geval en op absolute wijze, de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt (indien rechtspersoon) uit, zelfs wanneer deze later zouden worden uitgewisseld.

 

 • Voorwerp samenwerking

De juridische dienstverlening die het kantoor biedt, heeft ondermeer (en zonder beperking) betrekking op  adviesverlening, het bijwonen van vergaderingen, het organiseren van onderhandelingen, de vertegenwoordiging voor de rechtbank, bijstand bij verschillende soorten procedures, het optreden als lasthebber en schuldbemiddelaar etc.

De advocaat en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg bij aanvang van de samenwerking, het doel ervan en indien nodig, kan het voorwerp van de samenwerking steeds aangepast worden tijdens de verdere uitvoering ervan. Deze aanpassingen van de dienstverlening dienen niet op schrift gesteld te worden en kunnen zo-ook blijken uit het instrueren van de advocaat en/of de aanvaarding van prestaties en/of de betaling van facturen.

De cliënt aanvaardt dat het kantoor het recht heeft om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt, derden (andere dienstverleners en/of ambtenaren zoals andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, deskundigen, accountants…) bij de opdracht te betrekken.

Elk advies dat door het kantoor afgeleverd wordt, is beperkt tot en gebonden aan de opdracht waarbinnen het werd verstrekt. Bovendien is het persoonlijk voor de cliënt en kwestie en kan het niet, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, worden verspreid.

De cliënt vrijwaart het kantoor en de met haar verbonden entiteiten en/of personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die in het dossier van de cliënt zijn verricht. De vergoeding inzake vrijwaring zal tevens de kosten van verdediging bevatten.

Verder bevestigt cliënt dat de gesprekken met de advocaat strikt vertrouwelijk zijn en deze niet mogen opgenomen en/of gereproduceerd worden, via welke drager dan ook.

 

 • Aansprakelijkheid 

Alle advocaten handelend onder “Sonja De Pooter BVBA”   zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit  via een door de Orde van Vlaams Balies onderschreven verzekering. De tussenkomst van de verzekeraar onder specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis bedraagt maximaal 2.500.000 EUR per schadegeval.

De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die zou geleden worden door een beroepsfout van het kantoor in alle geval beperkt wordt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Elke aanspraak in dat verband vervalt bovendien, indien het kantoor niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of zou kunnen geven tot enige aansprakelijkheid, van deze aanspraak schriftelijk en omstandig in kennis is gesteld per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat “Sonja De Pooter BVBA” hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van de beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot het bedrag ten belope van de aan  “Sonja De Pooter BVBA” betaalde erelonen in het betreffende dossier.

Een kopie van de polisvoorwaarden kan verder aan de cliënt op eerste verzoek bezorgd worden.

“Sonja De Pooter BVBA” is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan “Sonja De Pooter BVBA”  dan wel rechtstreeks aan de cliënt hebben aangerekend.

 • Witwas-regels 

De anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. De cliënt aanvaardt de toepassing van de Witwaspreventiewet. Dit betekent dat de advocaat de verplichting heeft tot identificatie van het cliënteel en tot melding van witwaspraktijken aan de Stafhouder van de balie te Antwerpen wanneer de advocaat:

  1. Een cliënt zal bijstaan om verrichtingen voor te bereiden of uit te voeren in verband met:
 1. De aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven;
 2. Het beheer van diens geld, effecten of andere activa;
 3. De opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen;
 4. De organisatie van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen;
 5. De oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies;

 

  1. Zal optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed

De advocaat heeft de plicht tot waakzaamheid en tot identificatie van de cliënt, de lasthebber(s) van de cliënt, of de uiteindelijke begunstigden van de cliënt. Deze identificatie dient te gebeuren aan de hand van een bewijsstuk, waarvan afschrift wordt gemaakt op papier of op elektronische drager. Als bewijsstuk geldt:

 • Voor natuurlijke personen het paspoort of de identiteitskaart;
 • Voor Belgische rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen met vestiging in België: uittreksel uit de Kruispuntbank of notariële akte;
 • Voor buitenlandse rechtspersonen zonder vestiging in België: betrouwbare en in internationaal rechtsverkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen;

Daarnaast dient de advocaat de identiteit te kennen van cliënten die niet fysiek aanwezig zijn, alsook dient hij te kunnen achterhalen of de cliënten, lasthebbers of uiteindelijke begunstigden een politiek prominent persoon zijn.

Deze plicht tot waakzaamheid en identificatie vraagt de medewerking van de cliënt. Indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt binnen de twee weken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden), kan de advocaat de zakelijke relatie niet aangaan en indien hij reeds voorlopig had opgetreden zal hij zijn verdere tussenkomst beëindigen.

De stafhouder zal de informatie doorgeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De rechtsverhouding tussen de cliënt en “Sonja De Pooter BVBA”  is exclusief onderworpen aan Belgisch recht. Ingeval van betwisting tussen “Sonja De Pooter BVBA”  en de cliënt zullen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen exclusief bevoegd zijn.