Privacyverklaring

Sonja De Pooter

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.depooter-advocaten.be eigendom van en ter beschikking gesteld door:

De Pooter Sonja BVBA
Vremderhoeven 11
2520 Ranst
Ondernemingsnummer: 0879.509.391

Hierna de advocaat;

De advocaat vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u, als gebruiker van haar website en als cliënt, zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Indien u de website van de advocaat gebruikt, zal u worden gevraagd om akkoord te gaan met het gebruik van cookies. De advocaat gebruikt cookies (o.a. uw geschiedenis en logs) om de website verder af te stemmen op het algemeen gebruik en de gebruikservaring te verbeteren.

Bij aanvang van de relatie zal de advocaat een aantal persoonsgegevens van u noteren en gebruiken conform de opdracht die de cliënt aan de advocaat geeft. De advocaat zal onder andere en niet limitatief volgende gegevens van u gebruiken:

      • Algemene contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
      • Contactgegevens vertrouwenspersoon indien van toepassing;
      • Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in functie van de te behandelen zaak (o.a. inkomsten, leeftijd, gezinssituatie, beroep, eigendommen,…)

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens[1], gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten[2] en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens[3] die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken[4] voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat.

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op haar gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens aan de advocaat te richten.[5]

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn/haar verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.[6] Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

De advocaat heeft passende maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens overeenkomstig de geldende regelgeving. Hoewel de advocaat alle redelijke inspanningen onderneemt teneinde de persoonsgegevens te beschermen, dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens. De advocaat kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor enige schade die voortspruit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de rechter bevoegd op basis van een dwingende wetsbepaling.

[1] Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

[2] Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.

[3] Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.

[4] Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

[5] Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[6] Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.